• JKP VODOVOD ZAJEČAR
  • JKP VODOVOD ZAJEČAR
  • JKP VODOVOD ZAJEČAR
  • JKP VODOVOD ZAJEČAR

Paralelno sa izgradnjom vodovodnih kapaciteta, davne 1957. godine, počelo se sa izgradnjom kanalizacionog sisitema. Počeci su vezani za izgradnju kolektora duž Negotinskog puta, ulice Hajduk Veljkove, ulice Ljube Nešića, ulice Svetozara Markovića i ulice Nikole Pašića. Iz ovih ulica se dalje razvijala kanalizaciona mreža, odnosno formirao se sistem za prikupljanje i odvođenje upotrebljenih voda za grad Zaječar. Početkom 60-tih godina izgrađeno je i postrojenje za tretman otpadnih voda koje nije dalo odgovarajuće rezultate u tretmanu, pa je ubrzo napušteno. Danas, sve prikupljene otpadne vode, kako fekalne tako i tehnološke, a u delu kanalizacionog sisitema i atmosferske vode, odvode se i upuštaju u Crni Timok.U samo nekoliko fabrika u Zaječaru ugrađeni su uređaji za predtretman otpadnih voda.


Ukupna dužina svih kolektora i mreže je oko 75 kilometara, sa tendencijom intenzivnog širenja poslednjih godina.
  • Kanalizaciona mreža je dužine oko 55 kilometara,
  • Ukupna dužina kolektora koji se spajaju u jedan intercetor je 20 kilometara.
Ceo kanalizacioni sistem je jako heterogen po pitanju korišćenih profila cevi i primenjivanih materijala. Profili ugrađenih kanalizacionih cevi kreću se u opsegu od ø200 mm do 220/110 cm. Primenjivani materijali su takođe raznovrsni. Kolektori su u početku građeni od betona na licu mesta, a kasnije su primenjivane betonske cevi, azbestcementne cevi, keramičke cevi, PVC cevi, dok se sada uglavnom primenjuju polietilenske cevi.Osnovni koncept kanalizacionog sistema je da se vode prikupljaju i odvode prema budućem postrojenju za tretman otpadnih voda, čija je lokacija određena na ušću Belog i Crnog Timoka. Preduzeće poseduje cisternu za čišćenje kanalizacije, čime je obezbeđeno brže i efikasnije ukulanjanje kvarova na kanalizacionom sistemu. Kanalizaciona mreža nije izgrađena na čitavoj površini grada Zaječara, a nije proširena ni prema selima. Stalnio ulaganje u razvoj i širenje kanalizacionog sistema predstavlja svakako korak napred u očuvanju i zaštiti životne sredine.