• JKP VODOVOD ZAJEČAR
  • JKP VODOVOD ZAJEČAR
  • JKP VODOVOD ZAJEČAR
  • JKP VODOVOD ZAJEČAR

Sistem „Grlište

Print
PDF
Article Index
Sistem „Grlište
Page 2
All Pages

Izgradnja vodovodnog sistema „Grlište“ predstavlja trajno rešenje vodosnabdevanja grada Zaječara, kao i veliki potencijal u smislu rešavanja vodosnabdevanja u svim selima opštine Zaječar.

Vodovodni sistem „Grlište čine:
  • Brana i akumulacija „Grlište“,
  • Cevovod sirove vode Grlište-Zaječar,
  • Postrojenje za prečišćavanje vode „Kraljevica“.
Realizacija rešenja vodosnabdevanja sa branom „Grlište“ predviđena je u dve faze:

I faza - podrazumeva izgradnju brane sa kotom krune 194 mnv, formiranjem akumulacije od 12 miliona m³ i maksimalnim kapacitetom prerade sirove vode na postrojenju od 700 l/s.
II faza - planira nadvišenje brane do kote 214 mnv, pri čemu bi se dobila akumulacija od 40 miliona m³, a postrojenje bi prerađivalo 1400 l/s sirove vode.
 
1. Brana i akumulacija „Grlište“Brana „Grlište“ nalazi se neposredno uzvodno od sela Grlište na Grliškoj reci. Na uzvodnom zemljištu formirana je akumulacija. Spajanjem Lenovačke i Lasovačke reke ispred sela Leskovca nastaje Grliška reka, koja predstavlja sistem bujičnih tokova, koji prikuplja vodu sa planina Tupižnice i Lisovače, i koja je najveća leva pritoka Belog Timoka. Ukupna površina sliva akumulacije „Grlište“ iznosi 178 km². Zapremina akumulacije pri koti maksimalnog uspora je 12 000 000 m³ (I faza),a zahvata površinu od 110 hektara. Dubina vode u akumulaciji kreće se u zavisnosti od konfiguracije terena, te je u gornjem delu dubina mala i dostiže vrednost od svega 3 – 4 metra, dok se nizvodno povećava i kod brane iznosi oko 20 metara. Samo dno akumulacije predstavlja dobrim delom poljoprivredno zemljište, oranice, livade i uzano područje rečnog korita. Na slivnom području najviše su zastupljene obradive površine, zatim šume, pašnjaci i livade, što ukazuje na prisutnu potencijalnu opasnost od erozije. Takođe, potencijalna stalna opasnost za kvalitet vode u akumulaciji su i četiri seoska naselja locirana u slivnom području, sa potpuno nerešenim pitanjem odlaganja tečnog i čvrstog otpada. Količina vode u akumulaciji zavisi od dotoka vode, potrošnje vode i vremenskih prilika i u velikoj meri utiče na stanje i kvalitet vode u akumulaciji, a samim tim i na tehnološki tretman. Na samoj brani postoje 3 vodozahvata na kotama 178.00, 183.00 i 188.00 mnv. Voda za preradu crpi se sa vodozahvata koji pokazuje najpovoljnije biološke i hemijske karakteristike vode na datoj dubini, koja je u određenom momentu najpogodnija za preradu po projektovanom tehnološkom postupku na postrojenju za prečišćavanje.