• JKP VODOVOD ZAJEČAR
  • JKP VODOVOD ZAJEČAR
  • JKP VODOVOD ZAJEČAR
  • JKP VODOVOD ZAJEČAR

Izvorište „Tupižnica“ nalazi se u krečnjačkom masivu planine Tupižnica i predstavlja karstno vrelo u kanjonu Lasovačke reke. Izdašnost izvorišta sa samoizlivom varira u rasponu od 25 l/s do 2500 l/s. Voda sa ovog vrela transportuje se gravitacionim cevovodom dužine 26 km i prečnika 300 i 350 mm, do distributivne mreže u Zaječaru i rezervoara „Kraljevica“. Izdašnost izvorišta i kapacitet cevovoda nisu usaglašeni tako da navedeni cevovod može da propusti samo 60 l/s. Voda na izvorižtu je izuzetnog kvaliteta , pa se na izvorižtu vrži samo blago hlorisanje bez ikakve potrebe za tretmanom.