• JKP VODOVOD ZAJEČAR
  • JKP VODOVOD ZAJEČAR
  • JKP VODOVOD ZAJEČAR
  • JKP VODOVOD ZAJEČAR
Print
PDF
Na osnovu cl. 27, Zakona o Javnim preduzecima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa ("Sl. glasnik RS", br. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 i 123/07-dr. zakon), clana 23, Zakona o komunalnim delatnostima ("Sl. glasnik PC", br. 16/97 i 42/98) i clana 39. Statuta grada Zajecara ("Sl. list grada Zajecara", br. 1/08 i 20/09), Skupština grada Zajecara, na sednici održanoj 10.03.2011. godine, donela je
R E Š E NJ E
O DAVANJU SAGLASNOSTI JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZECU "VODOVOD" ZAJECAR NA CENU VODE I ODVOÐENJA OTPADNIH VODA


I

DAJE SE SAGLASNOST JKP "Vodovod" Zajecar da može utvrditi cenu vode i odvodenja otpadnih voda u sledecim iznosima:
  • za osnovne i srednje škole, sportske, verske, politicke i nevladine organizacije     21,24 din/m3
  • za domacinstva; ustanove ciji je osnivac grad Zajecar, Centar za izbeglice u Grljanu     42,50 din/m3
  • za ostale ustanove i druge organizacije iz društvenih delatnosti     85,00 din/m3
  • za privredu     170,03 din/m3
II
U cenu vode iz prethodne tacke uracunato je baždarenje vodomera.
III
Sve utvrdene cene po kategorijama korisnika iz tacke I ovog Rešenja obracunate su bez PDV-a, naknade za korišcenje voda i naknade za zaštitu voda, kao i bez naknade za zaštitu i unapredenje životne sredine.
IV
Pravo na popust u ceni vode i odvodenja otpadnih voda iz tacke I ovog Rešenja u visini od 50% imaju:
domacinstva, korisnici prava na materijalno obezbedenje po Zakonu o socijalnoj zaštiti i obezbedenju socijalne sigurnosti gradana, i
domacinstva korisnika tude nege i pomoci.

Nacin i uslove za ostvarivanje prava iz stava 1. ove tacke utvrduje Upravni odbor JKP "Vodovod" Zajecar.

Korišcenje vode sa javnih cesama i za pranje ulica oznacava se koeficijentom "0", odnosno ne fakturiše se.
V
Cene iz tacke I ovog Rešenja primenjivace se od 01. 04. 2011. godine.
VI
Rešenje je objavljeno u "Sl. listu grada Zajecara". broj 7
U Zajecaru, 10.03.2011. godine
SKUPŠTINA GRADA ZAJECARA