• ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЈКП "ВОДОВОД" ЗАЈЕЧАР

    производња и дистрибуција воде
    прикупљање и одвођење отпадних вода

ЦЕНОВНИК

Цена воде и одвођења отпадних вода

Категорија 1Цена водеКанализацијаНакнада за коришћење и заштиту водаПДВУкупна цена по м3 у РСД
Домаћинства, основне и средње школе, спортске, верске, политичке и невладине организације и установе чији је оснивач Град Зајечар, за коришћење воде на јавним површинама60,0022,500,45248,2591,2024
Категорија 2Цена водеКанализацијаНакнада за коришћење и заштиту водаПДВУкупна цена по м3 у РСД
Остале установе и друге организације чији је оснивач Република Србија68,5022,500.49769,10100,5976
Категорија 3Цена водеКанализацијаНакнада за коришћење и заштиту водаПДВУкупна цена по м3 у РСД
Привреда 141,5040,500,452418,20 200,6524
Категорија 4Цена водеПДВУкупна цена по м3 у РСД
Техничка вода38,007,6045,60

Одлука о ценама услуга водоснабдевања и одвођења отпадних вода примењује се од 01.01.2018. године. По усвајању Елабората о цени техничке воде у фебруару 2020. године а одлуком Надзорног одбора од 02.03.2020. године у ценовник је додата и цена за техничку воду.

Додатне информације могу се добити на телефон: (019) 422-041 и (019) 423-041 ЈKП „Водовод“ Зајечар.