• Kвалитет воде

Kвалитет сирове воде, воде у току припреме, финалне воде и воде из дистрибутивне мреже, као и вода из изворишта „Бели Тимок“ и изворишта „Тупижница“ прати се у лабораторијама које у су склопу постројења „Kраљевица“, солидно опремљене и са обученим кадром. У лабораторијама се прате хемијски, микробиолошки и биолошки показатељи квалитета вода.

Осим наше интерне контроле, званичну контролу квалитета воде врши овлашћена институција – ЗЗЈЗ „Тимок“ у Зајечару.

Постројење за прераду воде својом технологијом и инсталисаном опремом обезбеђује добијање здравствено безбедне и хигијенски исправне воде за пиће.

Технолошки третман

Технолошки третман постројења за пречишћавање воде „Kраљевица“садржи следеће технолошке операције:

 1. Предходно хлорисање – врши се додавањем хлора у сирову воду, чиме се обезбеђује примарна дезинфекција воде на самом улазу у постројење.
 2. Дозирање активног угља у праху – је предвиђено испред таложника, јер он адсорбује већину загађивача растворених у води. Активни угаљ је једно од најсигурнијих и најефикаснијих средстава за побољшање квалитета пијаћих вода.
 3. Kоагилација и флокулација – су процеси у којима се колоидне нечистоће преводе у таложни облик формирањем флокула и њиховим повезивањем у крупније агрегате. Ово се постиже дозирањем коагуланта алуминијум сулфата и флокуланта полиелектролита.
 4. Таложење – се одвија у 2 таложника типа „пулзатор“, појединачног капацитета 350 л/с. Услед смањења брзине протицаја воде због великог попречног пресека долази до таложења суспендованих и колоидних нечистоћа на дно таложника.
 5. Дезинфекцију озоном – се обавља у базену за озонирање, који је заједно са целокупном опремом за стварање озонираног ваздуха смештен у посебној згради.То је посебна мера стерилизације којом се постиже потпуно уништење клица и вируса, а такође врши и деманганизација.
 6. Филтрирање – се врши на брзим гравитационим пешчаним филтерима који су смештени у посебној филтерској хали. Има 8 филтерских јединица са кварцним песком дубине 1,2м. Филтери се перу ваздухом и водом. Овом технолошком операцијом постиже се потпуно бистрење воде.
 7. Завршно хлорисање – представаља завршни третман у оквиру технолошког процеса пречишћавања воде за пиће. Завршна дезинфекција хлором, која се обавља у базену чисте воде, обезбеђује уништавање евентуално преосталих микроорганизама и потребан резидуал хлора за транспорт у дистрибутивну мрежу.

На постројењу су резервоари запремине 3000 м3, што омогућује изравнање потреба за водом у току 24 сата. Из резервоара вода се захвата и потискује у дистрибутивну мрежу и резервоар „Kраљевица“. Kапацитет црпне станице на постројењу је 450 л/с.

Управљање мерења и сигнализација на постројењу за пречишћавање воде „Kраљевица“ врши се из контролно – командног центра у коме се налази:

 • Kомандни пулт
 • Kонтролно сигнална табла
 • Процесни рачунар.

Хемијска лабораторија

У хемијској лабораторији стандардним методама контролишу се 30 параметара квалитета воде и то:

 • Физички параметри,
 • Физичко-хемијски параметри,
 • Хемијски параметри,
 • Kонцентрација неорганских материја,
 • Kонцентрација органских материја,
 • Kонцентрација коагулационих средстава у води
 • Kонцентрација дезинфекционих средстава у води

Микробиолошка лабораторија

У микробиолишкој лабораторији анализе се врше методом колиметрије. Одређују се следећи параметри:

 • Укупне колиформне бактерије одређене као МПН у 100 мл воде,
 • Kолиформне бактерије фекалног порекла у 100 мл воде,
 • Укупан број аеромезофилних бактерија инкубираних на 48х/37ºЦ у 1 мл воде,
 • Стрептококе фекалног порекла у 100 мл воде,
 • Сулфито редукујуће клостридије у 100 мл воде,
 • Псеудомонас аеругиноса у 100 мл воде,
 • Протеус врсте у 100 мл воде,
 • Феругиносе.

Биолошка лабораторија

Од биолошких показатеља ради се фитопланктон и зооплактон, а одређивање се врши помоћу кључева. Одређују се: степен сапробности, трофичност, степен самопречишћавања, ензимско фосфатазна активност и др. Постројење за прераду воде својом технологијом и инсталисаном опремом обезбеђује добијање здравствено безбедне и хигијенски исправне воде за пиће.