НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник: Драган Минић, дипл.инж.елек. – представник оснивача

Члан: Мирко Милосављевић, дипл.грађ.инж – представник оснивача

Члан: Михајло Ђорђевић, дипл.инж. геолог. – представник запослених

Надзорни одбор именован Решењем Скупштине града Зајечара Ибр. 02-102/2020 од 31.8.2020.