• Основни подаци

Јавно комунално предузеће „ВОДОВОД“ Зајечар основала је Општина Зајечар 1957. године.

Основна делатност фирме је:

  • Производња воде за пиће из постојећих изворишта;
  • Водоснабдевање града Зајечара и зајечарских села;
  • Прикупљање, одводење и третман отпадних вода.

Поред основне делатности предузеће се бави:

  • Пројектовањем и изградњом објеката комуналне хидротехнике;
  • Поправком и баждарењем водомера;
  • Трговином водоводоводног материјала;
  • Геодетским снимањима.

Основни подаци

Пун назив: ЈАВНО KОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД ЗАЈЕЧАР
Адреса: Бул. др Зорана Ђинђића 5, Зајечар, Србија
Телефон: (019) 422-041
Матични број: 07183372
ПИБ: 101328084
Шифра делатности: 3600
Назив делатности: Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде