Ценовник услуга водоснабдевања и одвођења отпадних вода ЈКП „Водовод“ Зајечар од 01.01.2018. године

Одлука о ценама услуга водоснабдевања и одвођења отпадних вода ЈКП „Водовод“ Зајечар примењује се од 01.01.2018. године

КАТЕГОРИЈА 1ЦЕНА ВОДЕКАНАЛИЗАЦИЈАНАКАНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТУ ВОДА ПДВ УКУПНА ЦЕНА ПО М3 У РСД
Домаћинства, основне и средње школе, спортске, верске, политичке и невладине организације и установе чији је оснивач Град Зајечар, за коришћење воде на јавним површинама 60,00 22,50 0,4524 8,25 91,2024
КАТЕГОРИЈА 2ЦЕНА ВОДЕ КАНАЛИЗАЦИЈА НАКАНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТУ ВОДА ПДВ УКУПНА ЦЕНА ПО М3 У РСД
Остале установе и друге организације чији је оснивач Република Србија 68,50 22,50 0.4976 9,10 100,5976
КАТЕГОРИЈА 3ЦЕНА ВОДЕ КАНАЛИЗАЦИЈА НАКАНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТУ ВОДА ПДВ УКУПНА ЦЕНА ПО М3 У РСД
Привреда 141,50 40,50 0,4524 18,20 200,6524

На основу одлуке Надзорног одбора од 02.03.2020. године а након усвајања Елабората о цени техничке воде у фебруару 2020. године у ценовник је додата и цена за техничку воду.

КАТЕГОРИЈА 4 ЦЕНА ВОДЕ ПДВ УКУПНА ЦЕНА ПО М3 У РСД
Техничка вода 38,00 7,60 45,60

Додатне информације могу се добити на телефон: (019) 422-041 и (019) 423-041 ЈKП „Водовод“ Зајечар.